خشم در زندگی زناشویی

اگر: اغلب خشم شما به صورت انفجارهای کوچک و بزرگ رخ می دهد. اگر کم عصبانی می شوید اما وقتی که عصبانی می شوید، دیوانه وار عصبانی می شوید. پیوسته احساس خشم را در دلتان می کنید و همواره آزارتان می دهد. باید توجه داشته باشید که خشم در زندگی زناشویی به معنی انرژی منفی …

خشم در زندگی زناشویی ادامه »