زنان بیشتر جذب چه مردانی میشوند؟

چرا زنان درآرزوي دست يافتن به مردان دست نايافتني به سر مي برند؟ بيشتر زنان به طور ناخودآگاه جذب مردانی میشوند که دست یافتن به آنها دشوار است. بيشتر زنان در جست و جوي مردان دست نيافتني (غیر پایبند) نيستند  و آنها را تحمل نمي كنند، با اين وجود هنوز  زنان زيادي در مقايسه  با …

زنان بیشتر جذب چه مردانی میشوند؟ ادامه »