چگونه منظم بودن را به فرزندم آموزش دهم؟

نکاتی برای آموزش به کودکان که اتاق خود را مرتب کنند… بله، کودکان شما می توانند یاد بگیرند تا بدون هیچ گونه فشاری از طرف شما اتاق خود را مرتب کنند… اگر شما فرزندی دارید، به خوبی می دانید که همیشه باید با آن ها کشمکش کنید تا اتاق خود را مرتب کنند_ کشمکشی که …

چگونه منظم بودن را به فرزندم آموزش دهم؟ ادامه »