چگونه خونسرد باشیم؟

  چگونه از روش های کسب ارامش استفاده کنیم (یا چگونه خونسرد باشیم)؟   افراد بالغ دوران کودکی را به عنوان یک دوره خالی از تشویش به یاد می اورند . دوره ای خالی از مسئولیت ،از تشویش به یاد می اورند. دوره ای خالی از مسئولیت ، نگرانی یا مشکل ولی کودکان دنیای امروز …

چگونه خونسرد باشیم؟ ادامه »