آشنایی با مراحل فراموشی (آلزایمر و دمانس)

فراموشی یا دمانس همیشه به این سادگی نیست که قابل ارزیابی دقیق باشد و بتوان مرحله بیماری را مشخص نمود.اما بطور کلی میتوان مراحل زیر را برای آلزایمر در نظر گرفت: مرحله 1: بدون اختلال واضح مرحله 2: کاهش بسیار خفیف حافظه مرحله 3: کاهش خفیف حافظه مرحله 4: کاهش متوسط حافظه مرحله 5: کاهش …

آشنایی با مراحل فراموشی (آلزایمر و دمانس) ادامه »