سبک های مختلف عشق چیست؟

دیدگاه های مختلف روانشناختی به عشق فایل صوتی این مقاله به همراه توضیحات تکمیلی: عشق در ذهن و بدن بسیاری از تحقیقات در مورد عشق، به طور قابل توجهی بر پدیده های عصب شناختی تمرکز کرده اند. برای مثال، تصویر برداری عصب شناختی از افرادی که عشق آتشین را تجربه می کنند، نشان داد که …

سبک های مختلف عشق چیست؟ ادامه »