ضد افسردگی ها(3)

مراحل مقاومت به درمان: مرحله اول: عدم پاسخ گویی به یک دوره آزمایشی کامل از یک ضد افسردگی مرحله دوم: عدم پاسخگویی به حداقل دو دوره آزمایشی کامل از ضد افسردگی ها، به یکی از آنها از یک طبقه متفاوت است. مرحله سوم: عدم پاسخگویی به حداقل دو دوره ازمایشی کامل از ضد افسردگی ها، …

ضد افسردگی ها(3) ادامه »