چگونه با عضو دو قطبی خانواده رفتار کنیم؟

چگونه با عضو دو قطبی خانواده رفتار کنیم؟ سرو کار داشتن با عضو دوقطبی خانواده نیازمند صبوری، آموزش و دلسوزی است.اگر این ویژگی ها را در خود بیابید می بینید که چه تاثیر بسیار زیادی در فرد مبتلا و کیفیت رابطه شما با آنها دارد. 1.درک کنید که اختلال دوقطبی بیماری ناشی از مغز است.این …

چگونه با عضو دو قطبی خانواده رفتار کنیم؟ ادامه »