مذاکره با کودک

هنر مذاکره با کودک

تصور کنید به کودکتان می گویید، «  این ساعت باید بخوابی» « این ساعت باید مشق هایت را انجام دهی» « این ساعت باید شام بخوری»، اما کودک شما هر بار می گویید « مامان فقط 5 دقیقه بیشتر  بیدار بمانم» وشما نیز از بس به او نه می گویید و از بحث با او  …

هنر مذاکره با کودک ادامه »

راهکارهای مذاکره ی مؤثر با کودک

_  با یک توافق شروع کنید نه یک استدلال درخواست خود را طوری عنوان کنید که کودک شما بتواند بله بگوید. وقتی ایده ی خود را به نوعی مطرح کنید که او احساس نکند می خواهید آزادی و استقال او را بگیرید بیشتر آماده ی شنیدن خواهد بود. وقتی می گویید « آیا می خواهی …

راهکارهای مذاکره ی مؤثر با کودک ادامه »