راهکارها وپیشنهادات مدیریت زمان برای کودکان

آموزش وقت شناسی به اطفال به فرزندتان بیاموزید که چگونه مدیریت زمان داشته باشد. وقتی تکلیفی به او داده میشود، کنار او بنشینید و مراحل اساسی یک پروژه را لیست نمایید. بعد، محدوده‌ای زمانی برای هر مرحله و تاریخی برای تکمیل پروژه گزینش کنید. به فرزندتان یاری دهید. تا وقت شناسی را بیاموزند. پدر و …

راهکارها وپیشنهادات مدیریت زمان برای کودکان ادامه »