کدام یک مهم تر است EQ یا IQ؟

کدام یک مهم تر است EQ یا IQ؟

کدام یک مهم تر است EQ یا IQ؟   در یک نظر سنجی منتشر شده است 71 درصد از کارفرمایان معتقد بودند که در محل کار،هوش هیجانی نسبت به IQ از ارزش بیشتری برخوردار است.تأکید روز افزون بر هوش هیجانی،به خصوص در محیط کار،به این دلیل است که برای کسب موفقیت روبه رشد در زمان …

کدام یک مهم تر است EQ یا IQ؟ ادامه »