آیا می دانستید نوزادان متولدین زمستان زودتراز تابستانی ها چهار دست پا می روند؟

آیا تا کنون فکر کرده اید که فصل های سال که شما در آن به دنیا آمده اید چه تاثیری در شما داشته اند؟ با توجه به تحقیقات جدید از دانشگاه حیفا در اسرائیل، نشان داده اند که سرعت رشد حرکتی نوزادانی که در فصل زمستان به دنیا می سریعتر از نوزادانی هستند که در …

آیا می دانستید نوزادان متولدین زمستان زودتراز تابستانی ها چهار دست پا می روند؟ ادامه »