اختلال بلع در کودکان

  اختلال بلع در کودکان              در بعضی از کودکان الگوی طبیعی بلع ممکن است مختل شده باشد . وجود بلع معکوس ، وجود تون عضلانی نامناسب و اختلالات حسی ، اختلال د رحرکات زبان ، نرم کام و ثبات پائین فک و … از عوامل مختل کننده بلع هستند. تون پائین زبان در این …

اختلال بلع در کودکان ادامه »