چیزهای که شما در مورد بیش فعالی/کمبود توجه نمیدانید!

گاهی اینقدر در مورد بیش فعالی/نقص توجه افسانه پردازی می کنند که تشخیص واقعیت از دروغ بسیار دشوار می شود. در ادامه به خطاهای رایج فکری در مورد بیش فعالی/نقص توجه می پردازیم:   1 . افسانه : درمان های  بیش فعالی/نقص توجه (ADHD) خطرناک است. حقیقت: داروهای موثر بر بیش فعالی/نقص توجه داروهای خطرناکی …

چیزهای که شما در مورد بیش فعالی/کمبود توجه نمیدانید! ادامه »