کاربردهای نوار مغز (الکتروانسفالوگرافی) | آدرس مرکز نوار مغز | کلینیک نوار مغزی

 موارد کاربرد نوار مغز بررسی تشنج و اختلالات مشابه تشنج حملات افت هوشیاری بدون توجیه بعضی حملات سردرد و سرگیجه بعضی از انواع حرکات غیرطبیعی در اندامها بعضی اختلالات روانپزشکی مانند افسردگی و جنون حاد ناگهانی و غیر قابل توجیه با علل خانوادگی و محیطی بررسی بعضی انواع ضایعات مغزی افت سطح هوشیاری بدون توجیه …

کاربردهای نوار مغز (الکتروانسفالوگرافی) | آدرس مرکز نوار مغز | کلینیک نوار مغزی ادامه »