آشنایی بیشتر با سندرم تورت

یک اختلال عصبی  که با حرکات تکراری و غالبی ، غیر ارادی و کلیشه ای همراه با صدا که تیک […]

آشنایی بیشتر با سندرم تورت بیشتر بخوانید »