مارای جوانای مصنوعی صد ها نفر را روانه بیمارستان میکند

    مارای جوانای مصنوعی صد ها نفر را روانه بیمارستان میکند:انچه که شما باید در خصوص این داروی خطرناک بدانید     در طی چند هفته پیش ,تعداد مراجعین بخش اورژانس و تماسهای گرفته شده با مرکز کنترل سموم ثبت شده است . مطابق با مقامات رسمی سلامتی ,بسیاری از این بیماری ها ناشی …

مارای جوانای مصنوعی صد ها نفر را روانه بیمارستان میکند ادامه »