با علل و نشانه هاي اختلال درد آشنا شويد!

  اهميت تشخيص علل و نشانه هاي اختلال درد بر اساس انجمن بين المللي مطالعات درد (IASP)، درد به عنوان يك تجربه ناخوشايند حسي يا عاطفي ناشي از آسيب واقعي يا احتمالي بافت تعريف شده است. به عبارت ديگر، درك درد در يك ناحيه، واكنشي رواني به محرك هاي زيانبخش ميباشد. اين تعريف ماهيت پيچيده …

با علل و نشانه هاي اختلال درد آشنا شويد! ادامه »