روان درمانی روان پویشی

  روان درمانی روان پویشی (مشاوره روان پویشی) رویکردی درمانی داشته و بسیاری از مطالعات تحلیلی را که در زمینه روان درمانی صورت گرفته است، در بر می گیرد.   بنیان اساسی این روشی درمانی در اصول روانكاوى (و عقايد فرويد) فروید ریشه دارد، البته کارل جونگ، آلفرد آدلر، اوتو رنک و ملانی کلین از …

روان درمانی روان پویشی ادامه »