ملچ ملوچ کردن و حرکات تکراری کلیشه ای دهان و زبان

ملچ ملوچ کردن و حرکات تکراری کلیشه ای دهان و زبان می تواند به دلایل متعددی باشد: می تواند نوعی تیک باشد و یا می تواند عارضه بعضی داروها (مثل هالوپریدول) باشد و یا در بعضی سندرم های ژنتیکی خاص دیده شود. در این مقاله به بررسی انواع به دلیل دارویی می پردازیم: به حرکات …

ملچ ملوچ کردن و حرکات تکراری کلیشه ای دهان و زبان ادامه »