آشنایی با داروی ممانتین یا ابیکسا (memantine,Ebixa)

ممانتین برای درمان  مراحل متوسط و شدید بیماری زوال عقل (آلزایمر) و انواع دیگر فراموشی استفاده می شود. ممانتین بیماری آلزایمر […]

آشنایی با داروی ممانتین یا ابیکسا (memantine,Ebixa) بیشتر بخوانید »