مامان هایی که استرس دارید! ممکنه این الگوها به دیگران انتقال پیدا کند!

تحقیقات جدید نشان می دهد که نوزادان متولد شده از مادرانی که در وقایع استرس زای زندگی بوده ند ممکن […]

مامان هایی که استرس دارید! ممکنه این الگوها به دیگران انتقال پیدا کند! بیشتر بخوانید »