مامان هایی که استرس دارید! ممکنه این الگوها به دیگران انتقال پیدا کند!

تحقیقات جدید نشان می دهد که نوزادان متولد شده از مادرانی که در وقایع استرس زای زندگی بوده ند ممکن است تغییراتی را در بدو تولد خود در الگوهای رفتار های عاطفی  داشته باشند. محققان در دانشگاه حیفا در اسرائیل می گویند که تحقیقات قبلی در هر دوگروه انسان و حیوان نشان داده است که …

مامان هایی که استرس دارید! ممکنه این الگوها به دیگران انتقال پیدا کند! ادامه »