اختلالات روانی ناشی از مواد

    اختلالات روانی ناشی از مواد /دارو، مجموعه نشانگان بالقوه شدید،معمولا موقتی اما گاهی مداوم دستگاه عصبی مرکزی هستند […]

اختلالات روانی ناشی از مواد بیشتر بخوانید »