چگونه می توان لکنت را شناسایی کرد؟

در مراحل اولیه، تشخیص لکنت بسیار مشکل است. زیرا بیشتر کودکانی که شروع به لکنت می کنند اغلب مواقع مانند سایر همسالان خود صحبت می کنند. در آغاز ممکن است کودک گه گاه لکنت کند، لکنت تنها در برخی موقعیت ها رخ می دهد و اغلب دلیل و نظم آشکاری ندارد. ممکن است چند روز …

چگونه می توان لکنت را شناسایی کرد؟ ادامه »