هنر درمانی چیست؟

هنر درمانی چیست؟4 روش استثنایی برای روان درمانی

هنر درمانی چیست؟ هنر درمانی چیست؟ همانطور که توسط انجمن هنر درمانی آمریکا تعریف شده است، روشی برای بیان خلاقه احساسات است که می تواند بر محدودیت های زبان غلبه کند. به عبارت دیگر اگر صحبت کردن یا نوشتن بسیار سخت،گیج کننده یا دردناک است، پس می توان از روش هایی مانند  نقاشی، مجسمه سازی، رنگ آمیزی، …

هنر درمانی چیست؟4 روش استثنایی برای روان درمانی ادامه »