تکنیکی ساده که باعث میشود تا اززندگیتان بیشتر لذت ببرید!

خیلی اوقات شده که دیگران مخصوصا  افراد کهنسال به ما گفته اند که از زندگیتان لذت ببرید و ما در مقابل چنین صحبتی فقط یک لبخند را نثار آنها کرده ایم ، اما واقعیت همین است که باید از هر لحظه زندگی لذت ببریم زیرا که هیچ کس از فردای خود آگاه نیست. تلاش برای …

تکنیکی ساده که باعث میشود تا اززندگیتان بیشتر لذت ببرید! ادامه »