قمار بازی نوعی بی بندوباری است یا اختلال ؟

در بحث های روانشناسی و روانپزشکی اختلالی به نام کنترل تکانه وجود دارد که فرد در مقابل یک تکانه یا انگیزه که برای دیگران یا خود خطرناک بوده و با احساس لذت پس از تحقق آن همراه است .   انواع اختلال کنترل تکانه عبارتند از : اختلال انفجاری متناوب جنون دزدی جنون آتش افروزی …

قمار بازی نوعی بی بندوباری است یا اختلال ؟ ادامه »