قمار بازی نوعی بی بندوباری است یا اختلال ؟

در بحث های روانشناسی و روانپزشکی اختلالی به نام کنترل تکانه وجود دارد که فرد در مقابل یک تکانه یا […]

قمار بازی نوعی بی بندوباری است یا اختلال ؟ بیشتر بخوانید »