روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ دیوید جانسون مانند مرگ و مالیات، هیچ فراری از رنگ نیز وجود ندارد. رنگ در همه جا هست. با اینحال، رنگ به چه معنایت؟ چرا افراد در اتاق های سبزرنگ احساس آرامش بیشتری می کنند؟ چرا وزنه بردارها در باشگاه های آبی تلاش بیشتری می کنند؟ رنگ ها اغلب در فرهنگ های مختلف …

روانشناسی رنگ ها ادامه »