آنچه که شما باید راجع سدیم والپروات بدانید؟

آنچه باید راجع سدیم والپروات بدانید   والپروات داروی ضد تشنج است. والپروات با افزایش یک ماده شیمیایی خاص در […]

آنچه که شما باید راجع سدیم والپروات بدانید؟ بیشتر بخوانید »