شب ادراری کودک خود را چگونه درمان کنیم؟

گاهی ممکن است شب ادراری در کودکان ناشی از آپنه خواب باشد. اگر چه عدم رشد مثانه یا سایر بیماری های پزشکی علت شایع تری می باشد.