جراحی حداقل تهاجمی ستون فقرات

تفاوت جراحی کم تهاجمی ستون فقرات و عمل باز ستون فقرات

این مقاله بر کاهش فشرده سازی و همجوشی ستون فقرات با تکنیک حداقل تهاجمی تمرکز دارد.  همچنین  یک مرور کلی از همجوشی ستون فقرات شامل رویکرد ، پیوند استخوان ، عوارض و توانبخشی را شامل می شود.

تفاوت جراحی کم تهاجمی ستون فقرات و عمل باز ستون فقرات بیشتر بخوانید »