5 فعالیت مؤثر برای تقویت دقت و تمرکز کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجه(ADHD)

اختلال بیش فعالی و نقص توجه « تفاوت در مغز است».کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD تفاوت ها ی قابل توجهی در برخی از توانایی ها ی شناختی خود،حساسیت عاطفی و سطح عملکرد و فعالیت در مقایسه با دیگر کودکان دارند. این بدان معنی است که مجموعه مهارت این کودکان با95% کودکان کلاس خود متفاوت …

5 فعالیت مؤثر برای تقویت دقت و تمرکز کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجه(ADHD) ادامه »