بچه در چهارماهگی چه کارهایی را قادر است انجام دهد؟

کودک چهار ماهه :  می خندد سعی می کند به اشیاء نزدیکش برسد و آن هارا بگیرد طوری عمل می […]

بچه در چهارماهگی چه کارهایی را قادر است انجام دهد؟ بیشتر بخوانید »