فرزند پروری فعال، برنامه مداخله ای در پیشگیری و درمان اعتیاد

فرزند پروری فعال ( (active parenting ) مداخله ای مبتنی بر مدرسه و جامعه است که برای کودکان و نوجوانان سنین مدرسه و با هدف افزایش عوامل محافظتی که باعث پیشگیری و کاهش مصرف الکل، تنباکو و سایر مواد می شوند و هم چنین کاهش رفتارهای پر خطر جنسی و خشونت در نوجوانان طراحی شده …

فرزند پروری فعال، برنامه مداخله ای در پیشگیری و درمان اعتیاد ادامه »