فرافکنی های مستمر روابط را مختل میکند

    در فرافکنی ما فقط آن‌چه را که خودمان هستیم در دیگران می بینیم ، بطور مثال اگر خشم را در خود انکار کنید، افراد تندخو را جلب می‌کنید، چون احساس خشم سرکوب‌شده سبب می‌شود تندخویی اطرافیان را ببینید یا نسبت به افراد تندخو واکنش‌های بسیار شدیدی از خود نشان دهید، چون فکر می‌کنید …

فرافکنی های مستمر روابط را مختل میکند ادامه »