وسواس مذهبی

در افرادی که از وسواس مذهبی رنج میبرند ممکن است از اماکن مقدس بخاطر ترس از ارتکاب توهین به مقدسات، یا اشیای مذهبی بخاطر ترس از توهین به خدا اجتناب کنند.