جذاب به نظر رسیدن از بعد روانشناسی

جذابیت و جذاب شناختن یک فرد – از بعد روانشناسانه   چرا برخی از افراد را جذاب می بینید و برخی دیگر را فاقد جذابیت می دانید؟ چرا یک فرد واحد، از دیدگاه برخی جذاب و از دیدگاه برخی دیگر فاقد جذابیت است؟ آیا جذاب دیده شدن و زیبا شناخته شدن به “دیدن چشمی” افراد …

جذاب به نظر رسیدن از بعد روانشناسی ادامه »