غذاهایی که حاوی بیشترین مقدار آمینو اسید هستند

آمینواسیدها بخش مهمی از ساختار پروتئین ها هستند، طوریکه مواد غذایی با بالاترین میزان آمینو اسید دارای بیشترین مقدار پروتئین می باشند. از بین 20 آمینو اسید، 9 تای آنها ضروری هستند، زیرا بدن نمی تواند آنها را بسازد. غذاهای حیوانی حاوی تمام آمینو اسیدهای ضروری می باشند. اما غذاهای گیاهی برخی از این اسیدها …

غذاهایی که حاوی بیشترین مقدار آمینو اسید هستند ادامه »