10 سری عکس شگفت انگیز و معروف

 غذاهای برش خورده   بس گالتون Beth Galton  عکاس حرفه ای در حال حاضر هنر عکاسی اش را به عکاسی از غذاها اختصاص داده. وی  در برخی از دراماتیک ترین عکس هایش  با همکاری Charlotte Omes شات های مفهومی با فوکوس بر روی غذاهای برش خورده کار کرده است، البته نه با یک شیوه عادی.  …

10 سری عکس شگفت انگیز و معروف ادامه »