علائم هشدار دهنده اقدام به خودکشی

افرادی که  قصد کشتن و نابودی خود را دارند، رفتارها و افکار خودکشی گرایانه از خود بروز میدهند. به هر میزان که این علائم بیمارگونه در آنها بیشتر ریشه دوانده باشد، خطر انجام خودکشی بسیار زیاد است. گفتار اگر فردی درباره کشتن خود صحبت می کند عدم برخورداری از انگیزه و دلیل کافی برای زیستن …

علائم هشدار دهنده اقدام به خودکشی ادامه »