سرطان سينه

سرطان سينه   سرطان سينه نوعي از سرطان است كه در سلولهاي سينه تشكيل ميشود. در ايلات متحده سرطان سينه بعد از سرطان پوست رايج ترين نوع سرطان در بين زنان تشخيص داده شده است. هم زنان و هم مردان به سرطان سينه مبتلا ميگردند اما در بين زنان رايج تر است. پشتيباني چشمگير و …

سرطان سينه ادامه »