عوارض دیدن پورن

عوارض دیدن پورن

عوارض دیدن پورن | تحلیلی بر زندگی ستاره های پورنوگرافی!

تاکنون تا دل بخواهد درباره ی اثرات اعتیاد به فیلم های پورن بر مغز، تعادل رفتار و زندگی شخصی و اجتماعی بیننده مطالعه شده؛ اما تعداد تحلیل گران فیلم های مستند، روانشناس و جامعه شناسی که از نزدیک اثرات ستاره پورنوگرافی بودن را بر خود بازیگر پورن بررسی کرده اند کم است.. این متن حرف های جدیدی برای گفتن دارد: www.gyrusclinic.com

پورن و نمایش آلت

اعتیاد به پورنوگرافی (Pornography addiction) | اثرات فیلم سوپر| عوارض دیدن پورن

وقتی کلمه وابستگی به گوش می‌رسد، ذهن بی درنگ به سمت مواد روانگردان روانه میشود.
ولی خوگیری (اعتیاد) تنها تزریق به جسم نیست، چراکه محتوای منفی میتواند به ذهن نیز تزریق شوند.

وابستگی به پورنوگرافی یکی از رایج‌ترین بیماری‌های موجود در جوامع امروزی است.
اول مناسب‌تر است به تعریف دو واژه پورنوگرافی و خوگیری (اعتیاد) بپردازیم.
بعد وابستگی به تماشای محتوای پورن و راه‌‌های درمان و جلوگیری آن شرح داده می‌شوند.