اسرار داشتن زندگی طولانی

    محافظت از DNA با افزایش سن، انتهای کروموزوم  ها به نام تلومرها – کوتاه تر می شود. این امر باعث می شود تا شما به احتمال زیادتر مریض شوید. اما تغییر در شیوه زندگی می تواند ترشح یک آنزیم  که باعث طول عمر میشود را  افزایش دهد ، به علاوه، مطالعات نشان می …

اسرار داشتن زندگی طولانی ادامه »