حقایقی درباره روان درمانی

متاسفانه،  موضوع روان درمانی همیشه در لفافه بوده است و اطلاعات کمی از آن در اختیار است. اما حقیقتا مشکل از کجا سرچشمه می گیرد؟ سوء تعبیرها و بد دریابی ها افراد را از کمک خواستن و  در نتیجه آن بهبود یافتن باز می دارد – و یک تصور زیبا از چیزی به یک برداشت …

حقایقی درباره روان درمانی ادامه »