علل عمده شكل‌گیری طلاق عاطفی چیست؟

بخشی از این علل را می‌توان در قبل از ازدواج دانست، كه به سطح انتظارات فرد از ازدواج بازمی‌گردد. مسلما هركسی برای خود تعریفی از زن و مرد ایده‌آل خود دارد چه درست و چه غلط. حال اگر آن انتظارات و باورها درست شكل نگرفته باشد و از زندگی واقعی دور باشد، مساله‌ساز می‌شود، مورد …

علل عمده شكل‌گیری طلاق عاطفی چیست؟ ادامه »