آیا ممکن است ما هم معتاد باشیم؟

  چقدر پتانسیل اعتیاد در خودتان می بینید؟ چقدر احتمال دارد در آینده معتاد شوید؟ رفتارهای اعتیاد گونه هر زمان صحبت از اعتیاد می اید، به سرعت مصرف یک ماده به ذهن انسان متبادر می شود، ولی واقعیت این است که مفهوم اصلی اعتیاد، اشتغال ذهنی با اثرات حاصل از مصرف یک یا چند ماده …

آیا ممکن است ما هم معتاد باشیم؟ ادامه »