عملکرد رویا دیدن! سوال قدیمی و تحقیقات جدید

چرا خواب میبینیم؟ این یکی از قدیمی ترین سوالات بشر است! در طی زمان جواب های متنوعی به این سوال همیشگی داده شده است.فروید ماهیت رویا را امیال سرکوب شده عمدتا جنسی میدانست که در خواب با عمل کردن به آنها به عنوان یک دریچه اطمینان از وقوع این اعمال در زندگی روزمره پیشگیری میکنیم! …

عملکرد رویا دیدن! سوال قدیمی و تحقیقات جدید ادامه »