اختلال نافرمانی مقابله ای یا ODD در کودکان | روانشناسی کودکان

همه کودکان گاهی با والدین و اطرافیان خود مخالفت هایی می کنند، به ویژه زمانی که خسته، گرسنه، مضطرب یا ناراحت هستند. در این مواقع کودک بحث می کند و از بزرگسالان و والدین نافرمانی می کنند. مخالفت و نافرمانی بخش طبیعی از رفتارهای کودکان در فرایند رشد می باشد، به ویژه در سنین 2 …

اختلال نافرمانی مقابله ای یا ODD در کودکان | روانشناسی کودکان ادامه »