کدام گروه عصبانی تر هستند ؟ زنان یا مردان؟

    شاید اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد که مردان بیشتر از زنان عصبانی میشوند و دعوا به راه میندازند و ریشه در آقایان بیشتر قابل قبول است به طور مثال در تربیت کودکان هم به چنین موضوعی بیشتر اشاره میشود که پسر که نباید گریه کند ،پسرها قوی تر هستند و… در …

کدام گروه عصبانی تر هستند ؟ زنان یا مردان؟ ادامه »