کاهش نوعی پروتئین می تواند منجر به زوال مغز شود!

  محققان از دانشگاه وارویک اولین بررسی ها و مشاهدات خود را در ارتباط با کاهش پروتئین mk 2/3  و ارتباط آن  با زوال مغز در مجله ارتباطات طبیعت منتشر کردند. درک چگونگی عملکرد مغز به منظور تغییرات وابسته به سن بسیار حائز اهمیت است در این مطالعه چگونگی انتقال اطلاعات از طریق انتقال دهنده …

کاهش نوعی پروتئین می تواند منجر به زوال مغز شود! ادامه »